search
Sök
menu
Meny

Teckenförklaring

På Hållbarometern används ett antal olika mätverktyg för att sammanställa och redovisa utvecklingen. Här anges hur symbolerna ska tolkas.

Målbedömning

Symbolerna visar en bedömning av om målet har nåtts eller kommer att nås. Bedömningen görs av kontaktpersonen. På målsidorna anges även en kommentar till bedömningen på fliken Når vi målet?.

Målet är uppnått
Målet bedöms kunna uppnås
Osäkert om målet kan uppnås
Målet bedöms inte kunna uppnås
Målet har inte uppnåtts

Sammanställning av målbedömning

Stapeln målbedömning visar en sammanställning av underliggande mål.

Andel mål som bedöms uppnås / har uppnåtts
Andel mål som det är osäkert om de kan uppnås
Andel mål som inte bedöms uppnås / inte har uppnåtts

Trend

Symbolerna anger om utvecklingen hos ett nyckeltal är positiv eller negativ.

Positiv utveckling
Ingen/liten förändring
Negativ utveckling
- Trendangivelse saknas

Sammanställning av trend

Trendstapeln visar en sammanställning av trender hos underliggande nyckeltal.

Andel nyckeltal som utvecklas positivt
Andel nyckeltal med oförändrad utveckling
Andel indikatorer som utvecklas negativt

Åtgärdsbedömning

Symbolerna visar en bedömning av om åtgärden kommer att genomföras inom fastställd tid. Bedömningen görs av kontaktpersonen.

Åtgärden är genomförd
 Åtgärden är påbörjad
 Åtgärden är inte påbörjad
 Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid / Åtgärden är försenad 
Åtgärden är inställd

Sammanställning av åtgärdsbedömning

Stapeln visar hur åtgärdsarbetet går.

Andel åtgärder som är genomförda
Andel åtgärder som är påbörjade
Andel åtgärder som inte är påbörjade
Andel åtgärder som är försenade, inte förväntas bli klara under utsatt tid eller har ställts in.

Artikel SE.
Senast ändrad: 2013-12-09