Gå direkt till sidans innehåll

Mål 139. Andel skyddad natur

Illustration; träd och fåglar
Indikator SE. 15. 3

Att skydda natur från exploatering är en viktig del av miljöarbetet i Sverige. Natur behöver skyddas för att bevara den biologiska mångfalden, men också för friluftslivet. Att skydda natur bidrar även till att vi långsiktigt tillgodoser våra grundläggande behov av till exempel rent vatten och ren luft.

Mål 139 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att minst nio naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal ska inrättas, varav fem i sjöar eller vattendrag till år 2030.

Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde.

Andel skyddad natur

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
3,7 % (2023)
Utgångsvärde:
3,5 % (2014)
Globalt mål:
30,0 % (2030)

Kommentar

Andelen skyddad yta har inte förändrats under de senaste åren men antalet skyddade områden har ökat. I Jönköpings kommun ligger vi långt under de mål som är satta internationellt och nationellt för skydd av natur – något som är nödvändigt för att ekosystemen ska kunna börja återhämta sig. För att vända trenden, behöver fler naturområden skyddas långsiktigt, fler naturområden restaureras, fler hårdgjorda ytor göras gröna och färre jungfruliga naturområden exploateras för nybyggnation.

Det bildas naturreservat, biotopskyddade områden, naturreservat enligt miljöbalken och naturvårdsavtal (tidsbegränsat skydd enligt jordabalken som dock ej räknas med i statistiken) kontinuerligt i kommunen. Kommunen har bildat ett naturreservat 2018, Häggebergs och Granbäcks lövskogar, och ett naturminne, Eken på Huskvarna kyrkogård, under 2019. Vi planerar att bilda naturreservatet Kaxholmens lövskog under 2020 och naturreservatet Vattenledningsområdet 2021 eller 2022. Länsstyrelsen bildade ett naturreservat, Fagerbergskärret, i kommunen under 2019. Det har dock överklagats och finns följaktligen inte med i statistiken.

Senast ändrad: 2024-05-29