Gå direkt till sidans innehåll

15. Ekosystem och ekologisk mångfald

Illustration; träd och fåglar
Hållbarhetsmål SE. 15

Hur går det i Jönköping?

Fungerande ekosystem är basen för allt mänskligt liv. Genom de ekosystemtjänster naturen ger fungerar samhället. I Jönköpings kommun behöver vi stärka förutsättningarna för den biologiska mångfalden genom att värna livsmiljöer.

Idag ligger vi som kommun under genomsnittet när det gäller skyddad natur.

Goda exempel från 2023

Naturvårdande åtgärder har genomförts bland annat genom insatser för att hjälpa hotade arter, genom till exempel uppsättande av mulmholkar, hasselmusholkar och duvhöksbon. Delvis för att stärka den biologiska mångfalden, men också ur ett ekosystemtjänstperspektiv, då till exempel duvhökar bidrar till att minska mängden skadedjur. Igenvuxna betesmarker och slåtterängar har restaurerats och det har gjorts en inventering av över 200 kommunala gräsytor för att hitta potential till fler ängsmarker. För att hjälpa de värdefulla gamla och grova ekarna och ge dem bättre levnadsförutsättningar, har runt 40 stycken frihuggits.

Guidade aktiviteter. Under året har 139 guidade aktiviteter genomförts riktade till allmänheten med syfte att stärka människors intresse och kunskap för naturen. Guidningarna har skett i samarbete med civilsamhället.

Senast ändrad: 2024-05-30