Gå direkt till sidans innehåll

15. Ekosystem och ekologisk mångfald

Illustration; träd och fåglar
Hållbarhetsmål SE. 15

Hur går det i Jönköping?

Fungerande ekosystem är basen för allt mänskligt liv. Genom de ekosystemtjänster naturen ger fungerar samhället. I Jönköpings kommun behöver vi stärka förutsättningarna för den biologiska mångfalden genom att värna livsmiljöer.

Idag ligger vi som kommun under genomsnittet när det gäller skyddad natur.

Goda exempel från 2023

Naturvårdande åtgärder har genomförts bland annat genom insatser för att hjälpa hotade arter, genom till exempel uppsättande av mulmholkar, hasselmusholkar och duvhöksbon. Delvis för att stärka den biologiska mångfalden, men också ur ett ekosystemtjänstperspektiv, då till exempel duvhökar bidrar till att minska mängden skadedjur. Igenvuxna betesmarker och slåtterängar har restaurerats och det har gjorts en inventering av över 200 kommunala gräsytor för att hitta potential till fler ängsmarker. För att hjälpa de värdefulla gamla och grova ekarna och ge dem bättre levnadsförutsättningar, har runt 40 stycken frihuggits.

Guidade aktiviteter. Under året har 139 guidade aktiviteter genomförts riktade till allmänheten med syfte att stärka människors intresse och kunskap för naturen. Guidningarna har skett i samarbete med civilsamhället.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

Värdesättande av naturens resurser

För alla som bor och verkar i Jönköpings kommun, handlar temaområde Nyttjande av naturresurser om att tydligt värdesätta naturens resurser som en stabil och lönsam grund för att effektivt bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Konflikter förekommer mellan att bevara och stärka den biologiska mångfalden och att nyttja naturresurserna för överlevnad, ekonomisk vinning eller välbefinnande. Vikten av att hitta långsiktigt hållbara lösningar är stor. En hög biologisk mångfald ger tåliga och motståndskraftiga ekosystem, som i sin tur levererar ekosystemtjänster till samhället. Genom att använda naturbaserade lösningar i samhällsplaneringen, till exempel vid dagvattenhantering eller temperaturreglering, får en och samma markyta flera funktioner. På så vis skapas mervärden för både samhällsplanering, klimatanpassning, biologisk mångfald, folkhälsa och rekreation.

För att bidra till att nå Agenda 2030:

 • Mål 131 Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt.
 • Mål 132 Förvaltning av tätortsnära natur ska ske genom att värna kommunens ansvarsarter* och hotade arter genom ett nyskapande av deras behov av naturmiljöer vid varje större åtgärd på natur- och parkmark.

Bevara och utveckla resilienta ekosystem

I Jönköpings kommun finns en stor variationsrikedom av ekosystem med hög biologisk mångfald, särskilt längs Vätterns branter och längs större vattendrag. Över tid har naturen i kommunen blivit allt mer fragmenterad*, det vill säga uppdelad och avgränsad av vägar och tätorter. Det gör att naturen samtidigt blir allt mindre artrik. För att kunna rädda, bevara och utveckla den biologiska mångfalden på sikt, behöver arealen områden som avsätts för naturskydd öka (för att nå nationella, europeiska och globala mål) och förvaltningen av natur och parkmark ha en tydlig naturhänsyn. Den gröna infrastrukturen som sammanlänkar landsbygdens natur med stadens grönområden utgör grundförutsättningen för att både vanliga och hotade arter ska kunna leva och röra sig fritt i landskapet. För att stärka den gröna infrastrukturen behöver insatser göras på landsbygden såväl som att göra tätortsmiljöerna grönare. I de fall naturvärden påverkas negativt i detaljplane- eller exploateringsprocessen, ska i första hand en ny exploatering undvikas, därefter ska skyddsåtgärder vidtas och områden återställas och i sista hand ska de förlorade naturvärdena kompenseras.

För att bidra till att nå Agenda 2030:

 • Mål 137 Naturen i Jönköpings kommun behöver bevaras och utvecklas. Det innebär att inga av de områden i kommunens naturvårdsprogram som är mest värdefulla (klass 1 eller 2) eller värdefulla miljöer för rödlistade arter, ska exploateras.
 • Mål 138 Rutiner för att arbeta med ekosystemtjänstanalys, kompensation av ekosystemtjänster och gröna stråk i detaljplanearbetet ska finnas och följas.
 • Mål 139 Skyddet av värdefull natur behöver stärkas för att långsiktigt säkra naturvärdena. Minst nio naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal ska inrättas, varav fem i sjöar eller vattendrag.
 • Mål 140 Kommunens värdefulla våtmarker (de som når upp till klassen mycket höga naturvärden eller klassen höga naturvärden i den nationella våtmarksinventeringen) ska vara restaurerade, både avseende vattenförhållanden och biologisk mångfald.
 • Mål 141 Alla kommunägda skogar och annan kommunägd naturmark ska fortsatt skötas med naturvårdsinriktad skötsel.
 • Mål 142 Bäckar och övriga vatten med höga naturvärden ska restaureras i tillräcklig omfattning för att långsiktigt bevara och utveckla de biologiska värdena.
 • Mål 143 Vägpassager över vattendrag i det kommunala vägnätet ska inte vara ett vandringshinder för vattenlevande arter eller försvåra en säker passage för utter.
 • Mål 144 Utgångspunkten är att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark inte får ske för att klara framtida livsmedelsförsörjning.

Hantera invasiva arter

Invasiva arter är ett stort hot mot den biologiska mångfalden och i Jönköpings kommun är det tyvärr inget undantag. Både kommun och privatpersoner har ansvar för att bekämpa dem.

För att bidra till att nå Agenda 2030:

 • Mål 145 Hanterings- eller åtgärdsplan för samtliga i kommunen förekommande invasiva arter finns och ett aktivt åtgärdsarbete ska bedrivas på kommunägd mark.
 • Mål 146 Kommunen ska arbeta med att informera privata fastighetsägare och privatpersoner om invasiva arter. Entreprenörer ska informeras så att invasiva arter inte sprids vidare.
Senast ändrad: 2024-05-30