Gå direkt till sidans innehåll

3. Hälsa och välbefinnande

Hållbarhetsmål SE. 3

Hur går det i Jönköping?

Hälsan i Jönköpings kommun är inte jämlik. Det är stora skillnader i psykisk hälsa och trygghet mellan flickor och pojkar respektive kvinnor och män. Det finns också skillnader i hälsa mellan olika områden och grupper i kommunen. Ett viktigt verktyg för att fortsätta arbeta för att minska skillnader, handlar om tillgång till lokal statistik och analys ring olika gruppers förutsättningar för hälsa.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till längre sjukfrånvaro i Sverige. Det är också den vanligaste orsaken till att personer står utanför arbetsmarknaden.

Kommuner ansvarar för stora delar av de välfärdstjänster som har påverkan på invånarnas hälsa genom hela livet. Det handlar om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar, om hur samhällsplaneringen bedrivs eller om det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla oavsett kön, ålder, bakgrund, funktionsförmåga eller socioekonomisk situation.

Goda exempel från 2023

Hälsocenters hälsofrämjande insatser. Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom ett samarbete mellan kommunen, vårdcentraler och civilsamhället med syftet att erbjuda hälsofrämjande insatser, åtgärder och stöd för att bibehålla eller förbättra invånarnas hälsa. Under 2023 har Hälsocenter samverkat med familjecentralerna på Råslätt och Rosenlund, med målet att nå fler vuxna mitt i livet och hjälpa dem att implementera goda vanor för sig själva och för sina familjer.

Elevers hälsa i centrum. Ett arbete med att pröva modellen för Elevhälsocentral har påbörjats inom Junedals skolområde. Bland annat har ett områdesnätverk startats upp och ett konsultationsteam har bildats. Alla klasser på F-6-skolorna i området har arbetat hälsofrämjande med materialet Fem huskurer från SKR.

Senast ändrad: 2024-05-16