Gå direkt till sidans innehåll

3. Hälsa och välbefinnande

Hållbarhetsmål SE. 3

Hur går det i Jönköping?

72 procent av medborgarna i Jönköpings kommun upplever att de har en god allmän hälsa, men skillnader finns mellan kön, utbildningsnivå och socioekonomi. Kvinnor har en högre ohälsa än män och den psykiska ohälsan ökar bland unga, särskilt kopplat till stress.

Kommuner ansvarar för stora delar av de välfärdstjänster som har påverkan på invånarnas hälsa genom hela livet. Det handlar om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar, om hur samhällsplaneringen bedrivs eller om det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla oavsett kön, ålder, bakgrund, funktionsförmåga eller socioekonomisk situation.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

Jämlik hälsa

 • Ohälsotalen ska minska, detta genom att stärka det förebyggande arbetet med särskilt fokus på de bostadsområden som har lägst hälsotal, personer med funktionsnedsättning och flickor/kvinnor.
 • Kommunen ska skapa förutsättningar för medborgarna att leva ett hälsosamt liv genom att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Särskild hänsyn ska tas till barns och ungas rätt till utveckling och god hälsa.
 • Andelen äldre personer med risk för undernäring ska minska. Detta genom identifiering, åtgärder och uppföljning.

Psykisk ohälsa och missbruk

 • Kommunen ska arbeta för att minska den psykiska ohälsan hos invånarna. Särskilt fokus riktas mot grupperna flickor/kvinnor, HBTQI-personer samt personer som är långtidssjukskrivna.
 • Ofrivillig ensamhet ska minska. Kommunen ska arrangera egna event och mötesplatser och stödja civilsamhällets insatser i syfte att skapa gemenskap och känsla av sammanhang. Särskilt fokus ska finnas på personer med extra risk för utanförskap som till exempel personer med begränsade ekonomiska resurser, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
 • Antalet suicid och suicidförsök ska minska. Särskilt fokus ska finnas på pojkar/män och deras möjligheter att prata om och ge uttryck för psykisk ohälsa.
 • Kommunen ska stärka det suicidpreventiva arbetet genom att öka kunskapen om riskgrupper, sprida kunskap till allmänheten och minska tillgången till medel och metoder att begå suicid.
 • Kommunen ska förebygga missbruk och riskbruk. I det förebyggande arbetet ska kommunen samverka med regionala aktörer såsom polis, idrotts- och kulturrörelsen och regionen.

Natur, kultur och fritid

 • Jönköpings kommun ska fortsätta vara en kommun med en rik natur med många naturområden. Det ska finnas en variation av naturområden och parker, spritt geografiskt i kommunen, som är tillgängliga för alla oavsett ålder, funktionsförmåga eller bakgrund.
 • Kommunen ska aktivt arbeta för att det ska finnas anläggningar tillgängliga för grupper med särskilda behov, eller där det finns ett lägre deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. Barn som lever i hushåll med låg ekonomisk standard ska särskilt prioriteras.
 • Kommunen ska aktivt stötta utvecklingen av det organiserade föreningslivet inom natur, kultur och idrott.
 • Alla medborgare ska ha god kännedom om allemansrätten.

Säkerhet

 • Antalet personer som skadas eller omkommer i trafikolyckor ska minska. Fokus för åtgärder ska vara på ökad kunskap och beteendepåverkan, särskilt mot barn och unga.
 • Kommunen ska ha god vattensäkerhet. Åtgärder för att uppnå detta ska koncentreras kring flytvästanvändning, god simkunnighet och att livräddningsutrustning finns vid platser för vattenaktivitet.
Senast ändrad: 2023-12-10