Gå direkt till sidans innehåll

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Illustration; duva
Hållbarhetsmål SE. 16

Hur går det i Jönköping?

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. För Jönköpings kommun handlar det om att omsätta de grundläggande principerna för mänskliga rättigheter i verksamheterna genom att verka för ett inkluderande samhälle med jämställhet och jämlikhet som grund.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

Våldspreventivt arbete

  • Mål 171 Kommunen ska ha ett utvecklat arbete för trygghet och säkerhet, liksom ett sammanhållet våldspreventivt arbete i samverkan. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och utgå från en gemensam definition, lägesbild och orsaksanalys.
  • Mål 172 I det våldsförebyggande arbetet ska särskilda insatser göras för att hindra att våldsutsatta barn och vuxna osynliggörs på grund av rådande normer, föreställningar och förutfattade meningar.
  • Mål 173 Kommunens insatser ska fokusera på bland annat barns och ungas utsatthet och upplevelser av direkt och indirekt våld.

Dialog och delaktighet

  • Mål 174 Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete kring att skapa delaktighet och inflytande för medborgarna. Barns delaktighet ska särskilt beaktas.
  • Mål 175 Kommunen ska verka för att medborgarna oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, bostadsort eller funktionsnedsättning blir en del av samhället och verksamheternas planering i att utveckla kommunen.
  • Mål 176 Kommunen ska ta tillvara på civilsamhällets kunskap och engagemang i syfte att stärka den demokratiska processen och tillgodose de mänskliga rättigheterna.
  • Mål 177 Kommunens beslut ska inkludera hållbarhetsanalyser, så att konsekvenser för olika målgrupper och rättighetsperspektiv* synliggörs.
  • Mål 178 Kommunen ska ha informations- och kontaktkanaler som är tillgängliga för dem som inte har möjlighet att ta del av digitala lösningar.
  • Mål 179 Kommunen ska förbättra möjligheten för medborgarna att hitta information om kommunens verksamhet, gången i olika ärenden och fattade beslut.
  • Mål 180 Kommunens kommunikation ska vara säker, öppen, relevant och målgruppsanpassad. Det är en grundförutsättning för medborgarnas insyn, delaktighet och inkludering i kommunens verksamhet.
Senast ändrad: 2024-05-30