Gå direkt till sidans innehåll

7. Hållbar energi för alla

Illustration; sol med powerknapp
Hållbarhetsmål SE. 7

Hur går det i Jönköping?

Under 2022 drabbade energikrisen Europa och således även Jönköpings kommun. Kommunen tillsatte en kommunövergripande arbetsgrupp med uppdrag att hitta effektiva åtgärder som skulle kunna bidra till att minska elanvändningen. Uppdraget var att minska den totala elanvändningen samt se elanvändningen under de så kallade höglasttimmarna.

I Jönköping ska andelen förnybar energi öka varje år samtidigt som kommunen jobbar med energieffektivisering. Genom att öka utbyggnaden av förnybara energikällor och samtidigt minska vårt energibehov kan vi bidra till länets mål om att bli ett plusenergilän 2045 och minska vår klimatpåverkan.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

  • Mål 128: kommunkoncernen ska vidta energieffektiviseringsåtgärder så att energianvändningen per kvadratmeter i egenägda fastigheter minskar med minst 20 procent från 2020 till 2030.
  • Mål 129: utbyggnaden av förnybara energikällor ska öka inom kommunkoncernen.
  • Mål 130: all el som köps in av kommunkoncernen ska komma från förnybara källor.

Jönköpings kommuns energiplan bygger på hållbarhetsprogrammet för Agenda 2030 samt Jönköping Energis utveckling av kommunens energisystem.

Lokal, effektiv och förnybar energiproduktion

Det är angeläget att skapa en lokal förnybar energiproduktion i regionen och kommunen. Utbyggnad av fjärrkyla- och fjärrvärmenätet behöver fortsätta i både nya och befintliga områden. Lokalt tillvaratagande av solenergi (både solel och solvärme) har en stor utvecklingspotential där utbyggnad av solvärme i första hand bör ske i områden utan tillgång till fjärrvärme. Även lokal vindkraft har en utvecklingspotential. Befintlig lokal vattenkraft ska användas så effektivt som möjligt med god miljöhänsyn. Lokal vätgasproduktion behöver utvecklas med syfte att ur ett systemperspektiv kunna lagra förnybar el i samband med perioder av överskott samt att tillhandahålla bränsle för framtida bränslecellsfordon. För att elen ska räcka till i framtiden är det särskilt viktigt att el används på ett så effektivt och smart sätt som möjligt och undviks för uppvärmning där det är möjligt.

Robusta och smarta energinät

Energinäten ska successivt utvecklas för god försörjningstrygghet, ökad lokal förnybar elproduktion, återvinning av energi som annars går till spillo, förbättrad energieffektivitet ur ett systemperspektiv samt effektreduktion vid effekttoppar.

Effektivisering

För att nå uppsatta miljö- och klimatmål är en effektiverare energianvändning en förutsättning. Minskat energibehov leder bland annat till lägre utsläpp av växthusgaser. Det finns flera sätt att jobba med energieffektivisering. Dels genom beteendeförändringar, inköp av energisnåla produkter och dels genom tekniska lösningar som isolering av byggnader.

Vid energieffektivisering är det viktigt att ta hänsyn till energikällans primärenergi (t.ex. råolja, kol, sol, vind, vattenkraft). Begreppet primärenergifaktor visar den totala energianvändningen, sett ur ett livscykelperspektiv, för att omvandla primärenergi till energi som vi människor kan använda (el och värme). Ju högre primärenergifaktor desto mindre energieffektiv är energikällan. Energi från fossila bränslen är exempel på energikällor med hög primärenergifaktor. Att minska kommunens beroende av fossila bränslen har därför hög prioritering vid energieffektivisering.

Senast ändrad: 2023-12-10