Gå direkt till sidans innehåll

Mål 133b. Vattendrag med god ekologisk status

Illustration; träd och fåglar
Indikator SE. 15. 2

Ett vattendrag med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län det har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010-2016. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021.

Andel vattendrag med god ekologisk status

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 34

2021

1

Alla kommuner (ovägt medel)

 15

2021

2

Jönköping

 12

2021

3

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 11

2021

4

Större stad (ovägt medel)

 10

2021

Kommentar

När det gäller kommunens vattenförekomster överlag är det, trots ett gott arbete, långt kvar innan sjöar och vattendrag når en god ekologisk och kemisk status, av vattendragen bedöms endast 13 procent ha god ekologisk status. Det är flera olika utmaningar som påverkar bedömningarna i kommunens sjöar, som övergödning, försurning, flödesförändringar och problem för fisk och andra organismer att röra sig som de behöver i vattensystemet. Arbetet med att restaurera och återställa vattenekosystemen behöver intensifieras ytterligare. Det är dock svårt att som kommun fullt ut nå målen, då kommunen inte ensam har rådighet över problematiken.

Senast ändrad: 2023-10-30