Gå direkt till sidans innehåll

Bra hälsotillstånd

Indikator SE. 3. 1

Självskattat allmänt hälsotillstånd visar hur människor uppfattar sin egen hälsa, och är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Måttet har även visats kunna förutsäga en persons framtida hälsa.

Det är många faktorer som påverkar det självskattade allmänna hälsotillståndet så som socioekonomisk status, bostadsområde samt graden av socialt och emotionellt stöd. Vissa utsatta grupper som till exempel HBTQI-personer samt personer med funktionsnedsättning, skattar oftare sin hälsa lägre jämfört med befolkningen som helhet.

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Män

 83,8

2022

1

Jönköping

 77,1

2022

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 76

2018

3

Riket

 73,4

2022

4

Större stad (ovägt medel)

 72,1304

2018

5

Kvinnor

 70,8

2022

Kommentar

I Jönköpings kommun skattade 77 procent av invånarna 2022 sin hälsa som bra eller mycket bra, vilket är en ökning sedan 2007. Det finns skillnader i upplevd hälsa mellan olika grupper. Bland gruppen män angav 84 procent att de har en god hälsa, jämfört med 71 procent av kvinnorna. Skillnaden i andel män respektive kvinnor som upplever sin hälsa som god är större i 2022 års mätning, jämfört med tidigare.

Senast ändrad: 2023-05-05