Gå direkt till sidans innehåll

Invånare med fetma

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 1

För att sätta målet Ingen hunger i en svensk kontext ligger fokus på de delmål där Sverige har utmaningar framför sig. Gällande delmålet om felnäring har Sverige sina stora utmaningar kopplat till fetma. Med fetma menas att personen har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 30. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt förtida död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv.

Kommentar

Andelen invånare som uppger att de har problem med fetma har varierat över åren men en ökande trend går att se i Jönköpings kommun sedan 2009. Fetman har ökat i Sverige överlag, så det är inte en förvånande lokal utveckling.

Om statistiken

Statistiken kommer från Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor. Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultateten ifrån enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå. BMI baseras på ett visst förhållande mellan individers vikt och längd (kg/m²) och räknas ut genom vikt (i kg) dividerat med längd (m²) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå.

Senast ändrad: 2023-05-05