Gå direkt till sidans innehåll

Mål 2a. Invånare med övervikt eller fetma

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 2a

Gällande det globala delmålet om felnäring har Sverige sina stora utmaningar kopplat till övervikt och fetma. Ohälsosamma matvanor är en stor riskfaktor för ohälsa.

Med fetma menas att personen har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 30 och övervikt över 25. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt förtida död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv.

Andel invånare 16 år och äldre med övervikt eller fetma

Rad-id Kvinnor och män Senaste värdet (%) Datum

0

Män

 53

2022

1

Total

 50

2022

2

Kvinnor

 47

2022

Datakälla: Folkhälsomyndigheten samt Liv och Hälsa via Kolada

Kommentar

Andelen invånare som uppger att de har problem med övervikt eller fetma har varierat över åren men en svagt ökande trend går att se i Jönköpings kommun sedan 2007. Det har blivit mindre könsfördelat över åren, även om det fortfarande är en något större andel män än kvinnor som uppger ett BMI över 25.

Om statistiken

Statistiken kommer från Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor. Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultateten ifrån enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå. BMI baseras på ett visst förhållande mellan individers vikt och längd (kg/m²) och räknas ut genom vikt (i kg) dividerat med längd (m²) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå.

Senast ändrad: 2024-05-30