Gå direkt till sidans innehåll

Mål 2a. Invånare med övervikt eller fetma

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 2a

Gällande det globala delmålet om felnäring har Sverige sina stora utmaningar kopplat till övervikt och fetma. Ohälsosamma matvanor är en stor riskfaktor för ohälsa.

Med fetma menas att personen har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 30 och övervikt över 25. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt förtida död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv.

Andel invånare 16 år och äldre med övervikt eller fetma

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Total

2007

46

1

Total

2008

46

2

Total

2009

48

3

Total

2010

48

4

Total

2011

48

5

Total

2012

48

6

Total

2013

50

7

Total

2014

49

8

Total

2015

47

9

Total

2016

48

10

Total

2018

47

11

Total

2020

48

12

Total

2021

49

13

Total

2022

50

14

Kvinnor

2007

28

15

Kvinnor

2008

30

16

Kvinnor

2009

44

17

Kvinnor

2010

44

18

Kvinnor

2011

44

19

Kvinnor

2012

44

20

Kvinnor

2013

46

21

Kvinnor

2014

43

22

Kvinnor

2015

42

23

Kvinnor

2016

42

24

Kvinnor

2018

41

25

Kvinnor

2020

42

26

Kvinnor

2021

44

27

Kvinnor

2022

47

28

Män

2007

63

29

Män

2008

62

30

Män

2009

52

31

Män

2010

52

32

Män

2011

52

33

Män

2012

51

34

Män

2013

54

35

Män

2014

54

36

Män

2015

52

37

Män

2016

54

38

Män

2018

53

39

Män

2020

55

40

Män

2021

54

41

Män

2022

53

Datakälla: Folkhälsomyndigheten samt Liv och Hälsa via Kolada

Kommentar

Andelen invånare som uppger att de har problem med övervikt eller fetma har varierat över åren men en svagt ökande trend går att se i Jönköpings kommun sedan 2007. Det har blivit mindre könsfördelat över åren, även om det fortfarande är en något större andel män än kvinnor som uppger ett BMI över 25.

Om statistiken

Statistiken kommer från Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor. Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultateten ifrån enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå. BMI baseras på ett visst förhållande mellan individers vikt och längd (kg/m²) och räknas ut genom vikt (i kg) dividerat med längd (m²) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå.

Senast ändrad: 2024-05-30