Gå direkt till sidans innehåll

Avsaknad av tillit

Indikator SE. 10. 1

Människor med högre tillit till andra är mer benägna att delta i sociala aktiviteter medan låg tillit i flera studier visat sig ha samband med både fysisk och psykisk ohälsa samt ökad dödlighet.

Indikatorn visar 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Jönköping

 28,0

2022

1

Riket

 28,2

2022

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 29,5

2022

3

Större stad (ovägt medel)

 29,3

2022

Kommentar

Andel invånare som saknar tillit till andra har varierat i Jönköping under tiden det mätts, med en svagt ökande trend. Samma utveckling går att se i hela Sverige.

Sedan 2021 arbetar Jönköpings kommun med ett sammanhållet utvecklingsarbete (Allaktivitetshus+) i fyra prioriterade områden. Genom ökad samverkan mellan kommunala förvaltningar, civilsamhället och regionala och statliga aktörer samordnas förebyggande och främjande insatser i områdena. Den gemensamma målbilden är ökade livschanser, jämlikare samhällsservice, större delaktighet i den demokratiska processen, snabbare mobilitet mot egenförsörjning, bättre folkhälsa och ökad social sammanhållning för invånarna i kommunens socioekonomiskt svagare områden.

Senast ändrad: 2023-05-05