Gå direkt till sidans innehåll

10. Minskad ojämlikhet

Hållbarhetsmål SE. 10

Hur går det i Jönköping?

Segregationen i Sverige liksom i Jönköpings kommun har ökat sedan 1990-talet. Det är höginkomsttagarna och låginkomsttagarna som lever mest segregerat.

Det är svårt att få en klar lägesbild över utsatta gruppers livsvillkor då det saknas statistik för dessa grupper. Detta skapar kunskapsluckor vilket kan innebära att de som kommunen särskilt behöver rikta insatser till istället lämnas utanför.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

Värdegrund och normer

 • Mål 70 Varje person som kommer i kontakt med kommunens verksamheter ska bli bemött med öppenhet och transparens.
 • Mål 71 Kommunen ska ha ett aktivt värdegrundsarbete utifrån en förståelse för hur människors normer och förväntningar påverkar tankar och beteenden.
 • Mål 72 De mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde ska stärkas genom en aktiv dialog med flickor och pojkar, kvinnor och män som bor och vistas i kommunen. Fokus ska läggas på grupper och områden där ojämlikheten är som störst.
 • Mål 73 Barns rättigheter enligt barnkonventionen tillgodoses i kommunens verksamheter.
 • Mål 74 Utveckling av insatser ska ske utifrån ett intersektionellt perspektiv men också med en förståelse för att varje individ är unik. Det innebär att vissa vuxna och barn behöver mer stöd än andra för att kunna tillgodogöra sig kommunens tjänster på ett likvärdigt sätt.

Trygghet

 • Mål 75 Grupper och individer med behov av ökat skydd och omvårdnad, däribland barn, ska särskilt uppmärksammas.
 • Mål 76 Kommunen ska öka tryggheten och känslan av trygghet för kommunens medborgare. Särskilt fokus ska läggas på trygghet när medborgare vistas utomhus på kvällar och nätter och gruppen kvinnor, äldre, HBTQI-personer samt personer med funktionsnedsättning.
 • Mål 77 Antalet personer som blir utsatta för brott på offentliga platser ska minska. Särskilt prioriterade grupper är pojkar och unga män samt HBTQI-personer.
 • Mål 78 Kommunen ska arbeta förebyggande med att motverka bedrägeri och stöld, främst mot målgrupperna barn och äldre.
 • Mål 79 Förebyggande arbete ska göras i syfte att skapa en trygg uppväxt och trygga familjesituationer.

Diskriminering

 • Mål 80 Kommunen ska arbeta systematiskt och förebyggande med att upptäcka och motverka diskriminering genom att ställa frågor kring diskriminering och analysera processer och utfall med åtgärder som följd.
 • Mål 81 Kommunen ska inventera och åtgärda tillgängligheten i och till förskolor, skolor och arbetsplatser för att förebygga diskriminering.
 • Mål 82 Kommunen ska arbeta med att motverka digitalt utanförskap. Särskilt bör behovet av stöd till äldre personer, personer med funktionsnedsättning och medborgare som inte har svenska som första språk beaktas. Även ekonomiska förutsättningar behöver tas hänsyn till då alla inte har råd att skaffa sig nödvändig teknik.
Senast ändrad: 2024-05-29