Gå direkt till sidans innehåll

6. Rent vatten och sanitet

Illustration; vattenglas
Hållbarhetsmål SE. 6

Hur går det i Jönköping?

Vättern är en av Sveriges största dricksvattentäkter och idag den renaste. För att fortsatt ha rent vatten, behöver vattnet som resurs tydligare värdesättas och arbetet med vattenanvändningen effektiviseras.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

Rent vatten

Att varje dag kunna dricka rent vatten direkt ur kranen är något de flesta i Sverige tar för givet. Vättern är en av Sveriges största dricksvattentäkter och idag den renaste. För att fortsatt ha rent vatten i kranen oavsett varifrån i kommunen vattnet kommer, behöver vattnet som resurs tydligare värdesättas och arbetet med vattenanvändningen effektiviseras. I kommunen är det dessvärre långt kvar innan sjöar och vattendrag når en god ekologisk och kemisk status och arbetet med att restaurera och återställa vattenekosystemen behöver intensifieras ytterligare.

  • Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt.
  • Vattenkvaliteten och den fysiska miljön i sjöar och vattendrag behöver förbättras. Det innebär att 85 procent 23 av vattnen i kommunen som omfattas av vattenförvaltningens statusklassning (så kallade ytvattenförekomster) ska uppnå miljökvalitetsnormerna god status både när det gäller ekologiska och kemiska värden. Vattenanvändningen ska effektiviseras och vattenförsörjningen ska vara klimatanpassad, säker och trygg.
  • Grundvattenförekomster, både befintliga och de som är utpekade som intressanta för framtiden, ska uppnå en god kemisk och kvalitativ status. Det innebär att vattnet ska ha god kvalitet och vattenmängden ska vara stabil.
  • Kommunen ska arbeta för att minska utsläpp av kemikalier (bland annat mikroplaster, svårbrytbara kemiska föreningar och läkemedelsrester) för att värna vattnet.
  • Förorenade områden är åtgärdade i sådan omfattning att det inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljö. De mest förorenade områdena utifrån utförd GIS-analys ska undersökas.
Senast ändrad: 2023-12-10