Gå direkt till sidans innehåll

4. God utbildning för alla

Hållbarhetsmål SE. 4

Hur går det i Jönköping?

Andel inskrivna barn i förskolan har ökat något under de senaste åren, men andelen inskrivna barn i förskolan bland de utrikes födda är lägre. Projektet Bättre språkutveckling i förskolan är en insats för att öka deltagandet i förskolan för barn med annat språk i hemmet än svenska.

Meritvärdet för elever som går ut grundskolan är över rikssnittet. Det finns skillnader mellan kön, bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Var fjärde pojke som slutar årskurs nio i Jönköpings kommun når inte upp till kunskapskraven i alla ämnen.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

Jämlik och likvärdig utbildning

 • Allt lärande ska vara hållbart och utgå från de globala målen.
 • Kommunen ska säkerställa jämlika och jämställda möjligheter till livslångt lärande från förskola till vuxenutbildning.
 • Utbildning ska vara tillgänglig och likvärdig oavsett bostadsområde. Strategin är att sträva efter universell utformning för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för varje barn och elev.
 • Förskola och skolan ska skapa likvärdiga förutsättningar för lärande för alla barn och elever oavsett kön, funktionsnedsättning, socioekonomiska förutsättningar, ålder eller etnicitet.
 • All utbildningsverksamhet som berör barn och unga ska grundas på barnkonventionens principer om jämlikhet och icke-diskriminering, barnets bästa, rätten till liv och utveckling samt delaktighet och inflytande.
 • Alla flickor och pojkar i behov av särskilt stöd eller annan anpassning av undervisningen ska få det, oavsett var i kommunen de bor eller vilken skola, förskola eller omsorgsform föräldrarna valt.
 • Anpassad skola ska utvecklas som skolform och, där det är lämpligt, integreras i den övriga skolverksamheten. Undervisningen ska anpassas till den lokala arbetsmarknaden.
 • För att förbättra lärmiljön behöver lokaler och miljöer anpassas efter olika gruppers behov, varför social hållbarhet ska vara en naturlig del av kommunens byggprocess.

Utbildningens betydelse för hälsan

 • Det finns ett starkt och dubbelriktat samband mellan hälsa och studieresultat. Kommunen ska arbeta förebyggande för att främja god hälsa hos elever med särskilt fokus på flickor och personer med funktionsnedsättning.
 • Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande i samverkan med bland annat vårdnadshavare, hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 • Barn och elever ska stimuleras till rörelse under skoltid.
 • Alla barn ska erbjudas utomhuspedagogik löpande under sin skolgång. Förståelse för naturen ska vara en naturlig del i alla barns och ungas skoldag.
 • Barn och elever ska ges goda möjligheter att vistas utomhus med god tillgång till grönområden. Förskole/skolgårdar ska innehålla en stor del grönska.

Jämställd utbildning

 • Arbetet med att öka skolnärvaron är en prioriterad fråga i kommunen. Särskilt fokus ska riktas mot pojkar.
 • Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Kommunen ska arbeta för att motverka könsstereotypa val av utbildningar.
 • Skolan ska arbeta för att fler elever ska uppnå kunskapskraven i grundskola och gymnasiet. Pojkar är en prioriterad grupp för arbetet.
 • Kunskap kring könsnormer kopplat till studieresultat behöver öka i skolan.
 • Skolans våldsförebyggande arbete ska prioriteras och stärkas. Särskilt fokus ska riktas mot arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Tillgång till bibliotek och kultur

 • Skolbiblioteken ska vara en naturlig del av skolans verksamhet och en pedagogisk resurs i alla ämnen.
 • Kulturskolan ska stödja barn och ungdomar i att värdesätta och utveckla sitt eget skapande och ge dem möjligheter att uttrycka känslor och behov samt att ge alla barn och ungdomar, inklusive barn och ungdomar med funktionsnedsättning, en grundläggande kunskap om och upplevelse av kultur.
Senast ändrad: 2023-12-10