Gå direkt till sidans innehåll

4. God utbildning för alla

Hållbarhetsmål SE. 4

Hur går det i Jönköping?

Likvärdighet är ett prioriterat område och mycket görs för att likvärdigheten ska öka. Det handlar bland annat om att minska skillnaderna mellan hur många som når gymnasiebehörighet i olika geografiska områden. Dessa ansträngningar behöver fortsätta, och ett viktigt verktyg handlar om att säkerställa en jämlik tillgång till legitimerade lärare.

Goda exempel från 2023

Barnrättssäkrade beslut. Barn- och utbildningsnämnden har infört ett nytt arbetssätt med syfte att skapa bättre förutsättningar för att fatta barnrättssäkra beslut. Detta genom att efterfråga en kort barnrättsprövning i varje tjänsteutlåtande.

Språkutvecklande arbetssätt. Genom en medveten undervisning som stöttar barn och elevers språk utvecklas deras möjligheter till kommunikation och tilltron till den egna språkliga förmågan växer, vilket ger förutsättningar för livslångt lärande. Fokus på språkutvecklande arbetssätt har genomsyrat verksamheten för alla åldrar och skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

Kultur som insats inom elevhälsan. Elever kan få förtur i kön till kulturskolan och erbjudas en kostnadsfri plats i ordinarie kulturskoleverksamhet. Vilka elever som ska få förtur bedöms av elevhälsan. Elever som skulle gynnas av att spela instrument/utöva kultur under eller i direkt anslutning till skoldagen kan erbjudas det. Denna insats kan stärka elevernas anknytning till skolan.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

Jämlik och likvärdig utbildning

 • Mål 15 Allt lärande ska vara hållbart och utgå från de globala målen.
 • Mål 16 Kommunen ska säkerställa jämlika och jämställda möjligheter till livslångt lärande från förskola till vuxenutbildning.
 • Mål 17 Utbildning ska vara tillgänglig och likvärdig oavsett bostadsområde. Strategin är att sträva efter universell utformning för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för varje barn och elev.
 • Mål 18 Förskola och skolan ska skapa likvärdiga förutsättningar för lärande för alla barn och elever oavsett kön, funktionsnedsättning, socioekonomiska förutsättningar, ålder eller etnicitet.
 • Mål 19 All utbildningsverksamhet som berör barn och unga ska grundas på barnkonventionens principer om jämlikhet och icke-diskriminering, barnets bästa, rätten till liv och utveckling samt delaktighet och inflytande.
 • Mål 20 Alla flickor och pojkar i behov av särskilt stöd eller annan anpassning av undervisningen ska få det, oavsett var i kommunen de bor eller vilken skola, förskola eller omsorgsform föräldrarna valt.
 • Mål 21 Anpassad skola ska utvecklas som skolform och, där det är lämpligt, integreras i den övriga skolverksamheten. Undervisningen ska anpassas till den lokala arbetsmarknaden.
 • Mål 22 För att förbättra lärmiljön behöver lokaler och miljöer anpassas efter olika gruppers behov, varför social hållbarhet ska vara en naturlig del av kommunens byggprocess.

Utbildningens betydelse för hälsan

 • Mål 23 Det finns ett starkt och dubbelriktat samband mellan hälsa och studieresultat. Kommunen ska arbeta förebyggande för att främja god hälsa hos elever med särskilt fokus på flickor och personer med funktionsnedsättning.
 • Mål 24 Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande i samverkan med bland annat vårdnadshavare, hälso- och sjukvård och socialtjänst.
 • Mål 25 Barn och elever ska stimuleras till rörelse under skoltid.
 • Mål 26 Alla barn ska erbjudas utomhuspedagogik löpande under sin skolgång. Förståelse för naturen ska vara en naturlig del i alla barns och ungas skoldag.
 • Mål 27 Barn och elever ska ges goda möjligheter att vistas utomhus med god tillgång till grönområden. Förskole/skolgårdar ska innehålla en stor del grönska.

Jämställd utbildning

 • Mål 28 Arbetet med att öka skolnärvaron är en prioriterad fråga i kommunen. Särskilt fokus ska riktas mot pojkar.
 • Mål 29 Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Kommunen ska arbeta för att motverka könsstereotypa val av utbildningar.
 • Mål 30 Skolan ska arbeta för att fler elever ska uppnå kunskapskraven i grundskola och gymnasiet. Pojkar är en prioriterad grupp för arbetet.
 • Mål 31 Kunskap kring könsnormer kopplat till studieresultat behöver öka i skolan.
 • Mål 32 Skolans våldsförebyggande arbete ska prioriteras och stärkas. Särskilt fokus ska riktas mot arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Tillgång till bibliotek och kultur

 • Mål 33 Skolbiblioteken ska vara en naturlig del av skolans verksamhet och en pedagogisk resurs i alla ämnen.
 • Mål 34 Kulturskolan ska stödja barn och ungdomar i att värdesätta och utveckla sitt eget skapande och ge dem möjligheter att uttrycka känslor och behov samt att ge alla barn och ungdomar, inklusive barn och ungdomar med funktionsnedsättning, en grundläggande kunskap om och upplevelse av kultur.
Senast ändrad: 2024-05-29