Gå direkt till sidans innehåll

Trygga elever i åk 9

Indikator SE. 4. 3

Trygghet är en viktig förutsättning för god lärandemiljö. Här redovisas andel elever i årkurs 9 som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", i Skolinspektionens "Skolenkäten". För data på kommunnivå redovisas enbart elever i kommunala skolor.

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Jönköping

 81

2021

1

Riket

 83

2018

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 81

2021

3

Kvinnor

 84

2021

4

Större stad (ovägt medel)

 81

2021

5

Män

 79

2021

Kommentar

I Skolenkäten svarar 81 procent av eleverna i årskurs 9 att de känner sig trygga i skolan, och större andel flickor än pojkar uppger att de känner sig trygga. Resultatet från Folkhälsoenkät Ung 2020 visar motsatta skillnader mellan flickor och pojkar. På frågorna om upplevd trygghet på väg till och från skolan, i klassrummet och på rasterna svarar runt 61 procent av flickorna i årskurs 9 att de alltid känner sig trygga, att jämföra med cirka 86 procent av pojkarna.

Senast ändrad: 2023-05-05