Gå direkt till sidans innehåll

Trygga elever i åk 9

Indikator SE. 4. 3

Trygghet är en viktig förutsättning för god lärandemiljö. Här redovisas andel elever i årkurs 9 som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", i Skolinspektionens "Skolenkäten". För data på kommunnivå redovisas enbart elever i kommunala skolor.

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2016

86

1

Jönköping

2018

81

2

Jönköping

2020

82

3

Jönköping

2021

81

4

Riket

2016

85

5

Riket

2018

83

6

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

85

7

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

81

8

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

82

9

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

81

10

Större stad (ovägt medel)

2016

85

11

Större stad (ovägt medel)

2018

83

12

Kvinnor

2020

84

13

Större stad (ovägt medel)

2020

81

14

Större stad (ovägt medel)

2021

81

15

Kvinnor

2021

84

16

Män

2020

81

17

Män

2021

79

Kommentar

I Skolenkäten svarar 81 procent av eleverna i årskurs 9 att de känner sig trygga i skolan, och större andel flickor än pojkar uppger att de känner sig trygga. Resultatet från Folkhälsoenkät Ung 2020 visar motsatta skillnader mellan flickor och pojkar. På frågorna om upplevd trygghet på väg till och från skolan, i klassrummet och på rasterna svarar runt 61 procent av flickorna i årskurs 9 att de alltid känner sig trygga, att jämföra med cirka 86 procent av pojkarna.

Senast ändrad: 2023-05-05