Gå direkt till sidans innehåll

5. Jämställdhet

Hållbarhetsmål SE. 5

Hur går det i Jönköping?

Det är fler anställda per chef i kvinnodominerade verksamheter och kostnaden för en medarbetare är högre i manligt dominerade förvaltningar. Chefskostnaden per medarbetare är cirka tio procent för tekniska kontoret och stadskontoret och sju procent för äldreomsorgen.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och kvinnors nettoinkomst som andel av mäns är 80 procent. Män har dubbelt så mycket taltid som kvinnor i kommunfullmäktige.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

Kommunens åtaganden

 • Kommunen ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete inom alla verksamheter och arbeta för att uppnå de nationella jämställdhetspolitisk målen. Strategin för arbetet är jämställdhetsintegrering.
 • Kommunens medborgare har rätt till ett likvärdigt bemötande, service och myndighetsutövning oavsett kön.
 • I analyser ska kommunen använda fler diskrimineringsgrunder än kön som variabler för att fördjupa analysen såsom exempelvis funktionsnedsättning, könsidentitet och etnicitet.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

 • Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
 • Det könsbaserade våldet ska upphöra. Kommunen ska arbeta aktivt och systematiskt för att förebygga och motverka våld.
 • Alla chefer och medarbetare ska ha kunskap kring definitionen av våld, olika gruppers utsatthet samt hur man kan upptäcka våld. Extra fokus ska vara på att stärka skyddet och stödet för våldsutsatta.
 • Kommunen ska säkerställa att den enskilde får det skydd och stöd som den har rätt till, oavsett personens förutsättningar och livssituation.
 • Arbetet med att förebygga våld ska ha ett folkhälsoperspektiv och bedrivas med genusmedveten syn på våld. Kritiska samtal kring relationer, samtycke, sexuella trakasserier, porr och prostitution är en viktig del av arbetet.
 • Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ska utvecklas och medarbetarnas kunskap kring frågorna ska öka.
 • En del av jämställdhetsarbetet innebär att motverka och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. Pojkar och män ska vara involverade i arbetet.
 • Arbetet med att förebygga våld mot kvinnor ska förstärkas genom att utöka arbetet med våldsutövare.
 • Kvinnor som lever i missbruk ska ha möjlighet till vård och boende i kommunens regi i boende för enbart kvinnor.
 • Förebyggande arbete ska göras genom påverkansarbete kring attityder till sexköp och ett aktivt arbete för att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster inte minst riktat mot unga.
 • Kommunen ska erbjuda ett gott stöd till individer som hamnat i människohandel och prostitution.

Makt och inflytande

 • Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att inneha högre chefspositioner, politiska uppdrag och sitta i bolagsstyrelser på lika villkor oavsett arbetsområde.
 • Kommunen ska uppmuntra och stödja möjligheterna för kvinnor att driva företag och ha ledande positioner inom näringslivet.
 • Kvinnor och män ska ha samma talutrymme under kommunfullmäktiges möten.
 • Anhörigvårdare ska erbjudas likvärdigt stöd oavsett kön.
 • Kommunen ska uppmuntra och stödja män som vill ta föräldraledigt och verka för en arbetsplats där arbete och föräldraskap kan kombineras på lika villkor och med likvärdiga förväntningar oavsett kön.
Senast ändrad: 2023-12-10