Gå direkt till sidans innehåll

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbarhetsmål SE. 8

Hur går det i Jönköping?

Jönköpings kommun är en viktig aktör för att tillgodose varje människas rätt till egenförsörjning och för att motverka arbetslöshet och utanförskap. Arbetslösheten är lägre i Jönköpings kommun än i riket, men det är stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda. Förvärvsfrekvensen i Jönköpings kommun ligger runt 80 procent. Gruppen med lägst förvärvsfrekvens är utrikes födda kvinnor.

Insatsen Egenkraft finns i kommunens socioekonomiskt svagare områden. Sedan starten år 2020 har närmare 200 personer fått jobb och 300 personer har börjat studera.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

Hållbara investeringar

 • Kommunens investeringar ska vara förenliga med EU:s taxonomi* för hållbara investeringar.
 • När kommunen planerar de investeringar som krävs för att kunna genomföra nödvändiga hållbarhetsåtgärder ska extern finansiering övervägas. Externa medel kan vara riktade statsbidrag, generella statsbidrag, investeringsbidrag, EU-bidrag eller andra projektmedel och söks från statliga myndigheter och verk, stiftelser, EU-insitutioner eller andra offentliga organ.

Full sysselsättning och en inkluderande arbetsmarknad

 • Andelen förvärvsarbetande (förvärvsfrekvensen) i kommunens prioriterade områden ska öka, med särskilda insatser för kvinnor som står utanför arbetsmarknaden.
 • Kommunen behöver arbeta för att ta till vara kvinnors och mäns kompetens och matcha personer med utländsk utbildning och arbetserfarenhet med övriga näringslivet.
 • Kommunen ska öka tillgängligheten till och i kommunens egna lokaler för att öka möjligheterna att anställa personer med funktionsnedsättning och förbättra arbetsmiljön för medarbetare.
 • Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska återspegla befolkningssammansättningen i kommunen.
 • Chefer och medarbetares kunskaper behöver stärkas kring olika funktionsnedsättningar så att diskriminering förebyggs.
 • Kommunen ska öka tillgängligheten till och i kommunens egna lokaler för att öka möjligheterna att anställa personer med funktionsnedsättning.
 • Kommunen ska arbeta för att minska den könssegregerade arbetsmarknaden.
 • Särskilda satsningar som ökar möjligheten för utrikes födda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden ska prioriteras.

Jämställd arbetsmarknad

 • Jönköpings kommun ska arbeta för att minska sjukfrånvaron bland sina medarbetare med extra fokus på sjukfrånvaron hos kvinnor.
 • Kommunen behöver genomföra åtgärder för att uppnå lika lön för lika och likvärdigt arbete och öka möjligheten för medarbetare att arbeta heltid.
 • Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka trakasserier.

Digitalisering och entreprenörskap

 • Kommunen ska vara kreativ och i framkant när det gäller nyttjande av ny teknik, nya arbetssätt och nya sätt att bemanna.
 • Kommunen ska ställa krav på leverantörer så att produkter och tjänster (däribland digitala tjänster) som upphandlas inte utesluter eller försvårar användningen för grupper som befinner sig utanför normen.
 • För att främja en levande arbetsmarknad och en växande landsbygd ska kommunen stödja och samverka med kvinnor och män som är entreprenörer och näringsidkare.
Senast ändrad: 2023-12-10