Gå direkt till sidans innehåll

Mål 56. Sysselsatta

Indikator SE. 8. 56

Sysselsättning är ett begrepp som i statistiken används för att visa hur många som arbetar. Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som är sysselsatt. Till skillnad från förvärvsarbetande, som innebär att en individs årsinkomst överstiger ett visst gränsvärde, mäts sysselsättning varje månad efter en persons aktivitet och en person räknas som sysselsatt när denna har utfört minst en timmes arbete under en referensvecka. Att ha sysselsättning är självklart viktigt för ekonomiska resurser, men har också ett tydligt samband med hälsa.

Mål 56 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att andelen förvärvsarbetande (förvärvsfrekvensen) i kommunens prioriterade områden ska öka, med särskilda insatser för kvinnor som står utanför arbetsmarknaden.

Andel sysselsatta invånare 20-65 år

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Män

 83,5

2022

1

Jönköping

 82,1

2022

2

Kvinnor

 80,7

2022

Datakälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) via Kolada

Kommentar

Andelen av invånare som förvärvsarbetar har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, men det finns en ökande trend sedan år 2000. Gruppen med lägst förvärvsfrekvens är utrikes födda kvinnor.

Senast ändrad: 2024-05-28